Baoji Lixing hiếm kim loại sản xuất nhà máy sản xuất theo một "đủ điều kiện nhà cung cấp của nhóm hạt nhân ' trang web đánh giá. Xem xét bởi

Các chuyên gia xem dữ liệu, phỏng vấn và các hình thức khác của việc điều tra, theo các tiêu chí đánh giá cho nhà cung cấp có năng lực trên sản phẩm

chất lượng, chất lượng và khả năng, kỹ năng kỹ thuật và các yêu cầu khác lĩnh vực đánh giá.

Chúng tôi dính vào một ý tưởng phát triển và sáng tạo đó định hướng bởi nhu cầu khách hàng, đưa các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng của sản phẩm như là mục tiêu của chúng tôi, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, hiệu quả chi phí và dịch vụ cho khách hàng toàn cầu